Zaštita ličnih podataka u EU – zakonodavstvo i praksa

7. Decembar 2022.

Značaj zaštite ličnih podataka, pristanak na njihovu obradu, svrha zakonite i opravdane obrade i prenosa, kao i utvrđivanje javnog i legitimnog interesa za obradu, samo su neke od tema u žiži interesovanja građana i rukovalaca ličnim podacima.  

O značaju zaštite ličnih podataka u zakonodavstvu i praksi u zemljama EU, kao i o predlozima za unapređenje domaće prakse i zakonodavstva na tu temu, na treningu posvećenom podizanju kapaciteta akreditovanih predavača Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, govorila je Rosana Lemut Strle, ekspert za zaštitu ličnih podataka iz Slovenije.

ristanak, izvršenje ugovora, zakonska obaveza rukovaoca, zaštita životno važnih interesa lica, javni interes i legitimni interes – uz poseban osvrt na smernice koje pruža Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR), kao i Detaljne informacije o pristanku - Smernice Evropskog odbora za zaštitu podataka (05/2020 on consent under Regulation 2016/679 from May 2020“. Primerima EU prakse ilustrovani su primeri odabira određenih pravnih osnova, koja je razlika između njih, kako izbor pravne osnove za obradu podataka o ličnosti utiče na položaj pojedinca i njegova/njena prava na zaštitu podataka o ličnosti, sagledavanja zaštite ličnih podataka.

Posebna pažnja posvećena je pravnim osnovama i svrhama obrade podataka o ličnosti, sa ciljem ograničavanja prekomerne, nesrazmerne obrade podataka o ličnosti od strane državnih organa (vlasti), koja bi inače mogla da bude nametnuta pojedincima, uzimajući u obzir njihov položaj. Tumačenje javnog interesa, u navedenom kontekstu, predstavlja pravni osnov za sve svrhe obrade podataka o ličnosti od strane organa javne vlasti i javnih institucija. U tom smislu istaknuto je da legitimni interes kao osnov za obradu ličnih podataka mora da bude dokazan, kao i da obrada podataka o ličnosti zasnovana na vitalnim interesima drugog fizičkog lica sme da se vrši samo ako se obrada očigledno ne može zasnivati na drugoj pravnoj osnovi.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović posebno je istakao značaj terenskih obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti, koje će, u sklopu projektne podrške „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“, biti realizovane u narednom  periodu u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave, kao i panel diskusije na temu zaštite ličnih podataka, koje za cilj pre svega imaju podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana.

Projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) finansiran je od strane EUnemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Austrijske razvojne saradnje (ADC), a za implementaciju projektnih aktivnosti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti zadužen je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.