O projektu

section-cover

Ukratko

Opšti cilj Projekta je da doprinese ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz poglavlja 23 - Pravosuđe i osnovna prava, u skladu sa pravnim tekovinama EU.

Specifični cilj Projekta je da se doprinese ispunjavanju privremenih merila u ključnim oblastima poglavlja 23, posebno u oblastima zaštite osnovnih prava i borbe protiv korupcije. Ovaj Projekat ima predviđene sledeće krajnje rezultate: preventivne antikorupcijske mere, represivne antikorupcijske mere i zaštitu osnovnih prava. Tri rezultata su međusobno povezana kako bi pokrili sve kritične oblasti Akcionog plana za Poglavlje 23, posebno borbu protiv korupcije i osnovna prava.

Ključni partneri su: Ministarstvo pravde, Agencija za borbu protiv korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije, tužilaštvo, sudovi, Ministarstvo unutrašnjih poslova (odnosno Odeljenje za borbu protiv korupcije, Sektor unutrašnje kontrole, Jedinica za finansijske istrage), Ombudsman, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Ministarstvo kulture i informisanja.

Glavne aktivnosti će uključivati ali neće biti ograničene na institucionalno jačanje relevantnih odeljenja institucija koje su korisnici kako bi se osigurala efikasna primena regulatornog okvira; savete o politikama, uključujući podršku razvoju i reviziji strateških dokumenata; pravne savete, uključujući reviziju postojećih zakona i podzakonskih akata u skladu sa strateškim okvirom i izgradnju kapaciteta ključnih ciljnih grupa kroz međusobnu razmenu informacija, najboljih praksi i znanja (radionice, obuke, studijske posete).

Projekat nastoji da održi najviše standarde u izvođenju obuka i uspostavi održiv sistem koji će funkcionisati i van Akcionog ciklusa. Ukupna vrednost projekta je 6,5 miliona evra, dok će EU izdvojiti 5 miliona evra a drugi partneri, BMZ i ADC će sufinansirati Projekat sa 1,5 miliona evra.

Projekat traje 45 meseci, od januara 2022. do oktobra 2025. 

Sektor
  • Vladavina prava
Komponente
EU donacija
5.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Januar 2022. - Septembar 2025.