Poseta delegacije Specijalne istražne službe Litvanije (STT) Agenciji za sprečavanje korupcije

6. Decembar 2022.

U  okviru projektnih aktivnosti u domenu prevencije korupcije, predstavnici Specijalne istražne službe Litvanije (STT) su, tokom dvonedeljne posete Agenciji za sprečavanje korupcije Republike Srbije u periodu od 21. novembra do 1. decembra 2022. godine, održali niz radnih sastanaka sa predstavnicima Agencije za sprečavanje korupcije na brojne teme, uz poseban osvrt na primere iz prakse iz Litvanije. Sastancima su prisustvovali predstavnici nekoliko sektora Agencije za sprečavanje korupcije - Sektora za pravne poslove, Sektora za prevenciju i jačanje integriteta, Sektora za sukob interesa i  pitanja lobiranja, Sektora za spoljne poslove i strateški razvoj, Sektora za saradnju sa medijima i civilnim društvom. Na sastancima su razmatrane teme koje se odnose na procenu rizika korupcije, izvori informacija, metode, primeri iz prakse, a  predstavljen je i izmenjeni Zakon o sprečavanju korupcije Litvanije.

Aktivnosti su realizovane u okviru multipartnerskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ koji finansiraju Evropska unija, Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) i Austrijska razvojna saradnja (ADC), a za čiju implementaciju su zaduženi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ADA, CPMA i Misija OEBS-a u Srbiji.

Posebna pažnja posvećena je proceni rizika korupcije u propisima. Prezentovano je na koji način Specijalna istražna služba Litvanije vrši procenu rizika korupcije u propisima, sistem praćenja implementacije primedbi koje su date u toku procesa procene rizika korupcije kao i metodologija procene rizika korupcije u propisima za druge institucije.  Fokus je bio i na temama koje se odnose na  edukaciju, podizanje svesti o štetnosti  korupcije i komunikaciju. Prezentovani su pravni okviri za edukaciju na temu prevencije korupcije, alati koje Specijalna istražna služba Litvanije koristi za edukaciju, principi, ciljne grupe ka kojima su usmerene aktivnosti za podizanje svesti kao i primeri iz Litvanije.  Bilo je reči i o strateškoj komunikaciji u oblasti borbe protiv korupcije, gde su prezentovani ciljevi, osnovni principi, najčešće korišćene prakse eksterne komunikacije, kao  i važnost i najbolje prakse interne komunikacije. Tokom sastanaka diskutovano je i  razmatrane su mogućnosti usvajanja i prilagođavanja prezentovanih alata i principa za podizanje svesti o štetnosti korupcije sistemu u Srbiji.

Nakon upoznavanja sa metodologijom za procenu rizika korupcije u propisima po kojoj postupa Agencija za sprečavanje korupcije, predstavnici Specijalne istražne službe Litvanije prezentovali su preporuke za moguće unapređenje sistema  procene rizika korupcije u propisima.