Informativne radionice za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina povodom predstojećeg Popisa stanovništva

19. Avgust 2022.

Svi mi, zajedno, činimo Srbiju“ i „Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti!“, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, organizovalo je informativne radionice za članove svih 23 nacionalnih saveta 17. i 18. avgusta, povodom predstojećeg Popisa stanovništva koji će biti održan od 1. do 31. oktobra 2022.

Cilj informativnih radionica je da učesnici radionice stečena znanja prenesu drugim članovima, članovima odbora nacionalnih saveta, udruženjima koja se bave očuvanjem i zaštitom prava nacionalnih manjina, kao i što većem broju pripadnika svoje nacionalne zajednice.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog gđa Gordana Čomić podsetila je da je cilj informativnih radionica da se pošalje jasna poruka o značaju izjašnjavanja pripadnika nacionalnih manjina o svojoj nacionalnoj pripadnosti tokom popisa, kao i da će prikupljeni podaci od kojih zavisi dalje planiranje manjinskih politika, biti potpuno zaštićeni. Gđa Čomić je najavila i dodatne mere ohrabrivanja pripadnika nacionalnih manjina da učestvuju u popisu, poput pripreme štampanih materijala sa informacijama o procesu popisa na manjinskim jezicima, video spotova i radijskih džinglova.

Podršku organizovanju informativnih radionica pružio je projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) u sklopu aktivnosti usmerenih na unapređenje položaja nacionalnih manjina, koje su finansirane od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju implementaciju je zadužena Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Jedan od ciljeva projekta predstavlja podizanje svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na predstojećem Popisu stanovništva.

„Pojedinac ili u zajednici, manjina ili većina – osoba je ličnost i kao takva treba da se brine o njoj i da ima jednake mogućnosti i prava. Štaviše, većina je ta koja treba da brine o manjini – osnovni princip razvijenog, humanog i demokratskog društva. Delegacija EU je tu da podrži našu partnersku instituciju u njenom procesu pregovora o pristupanju i usklađivanju sa najboljim praksama EU, kao i EUROSTAT standardima i metodologijama, a ove informativne radionice za članove nacionalnih saveta povodom predstojećeg Popisa stanovništva su veoma važne za proces. Drago mi je da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog uspostavilo dobru saradnju sa savetima nacionalnih manjina“, izjavio je gospodin Martin Klauke, ispred EU Delegacije u Srbiji. O važnosti zajedničke inicijative u implementaciji projektnih aktivnosti, kao i o fundamentalnim vrednostima na kojima počiva ideja EU govorila je direktorka GIZ-a u Srbiji gđa Danijela Funke. “Raznovrsnost predstavlja samu srž Evropske unije. U članu 2 Ugovora o Evropskoj uniji posebno je napomenuto da je EU zasnovana na temeljnim vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina. U implementaciji projekta “Podrška jačanju vladavini prava u Srbiji” pružamo EU ekspertizu našim partnerima u Srbiji kako bismo na pravi način demonstrirali osnovnu poruku projekta #JačiSmoZajedno (#StrongerTogether), što je i zvanični moto Team Europe inicijative, koja je u samom srcu Nemačko-srpske saradnje. Informativne radionice sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina imaju za cilj doprinos podizanju svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na predstojećem Popisu. Mi ćemo nastaviti da podržavamo ovu zaista važnu inicijativu kroz različite aktivnosti koje implementira GIZ i naši partneri iz Evropskog centra za pitanja manjina (ECMI)”, izjavila je gđa Funke.

Imajući u vidu da je ova godina i izborna godina za nacionalne savete, jedna od tema radionica će se odnositi i na izbore za članove nacionalnih saveta.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji, pod sloganom „Učestvuj u popisu - ostavi trag“, počinje 1. i traje do 31. oktobra 2022. Pored domaćinstava i stanova, popisom će biti obuhvaćeni državljani Republike Srbije sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji bez obzira na to gde će biti prisutni tokom popisa, stalno naseljeni stranci, kao i oni kojima odobren privremeni boravak ili u trenutku sprovođenja popisa borave u Republici Srbiji.